Paraplyprojekt

Unga entreprenörer

Förstudiemedel

Här kan du hämta
broschyrer med massor
av inspiration från projekten
som genomfördes under
Våg21 leader+
perioden

Vi gör det på landet...


Ungdomar gör det
på landet..

Utveckling på landet...


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt

 

Formellt beslutade (beslutade av Länsstyrelsen) projekt

2012-G-131 Gräva Vattenbrunn Projektägare: Lännäs Hembygds och Fornminnesförening Kontaktperson: Anne-Maj Gunnarsson 019-230 489 Projektbeskrivning: Ideella föreningen Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening vill gräva en vattenbrunn för att få friskt källvatten till hembygdsgården. I dagsläget saknas vatten och de aktiviteter som anordnas med barn kräver god tillgång till vatten. Föreningen vill utöka sin verksamhet med att rikta sig till olika invandrargrupper för att de ska få lära sig om vårt kulturarv och samtidigt få komma ut på landet. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet. Motivering: Projektet ligger väl i linje med Gränslandets strategi och syftar till att lära ut om vårt kulturarv till vår uppväxande generation samt integrera våra nysvenskar så att de också får en inblick i vårt kulturarv. I och med att föreningen slipper köra vatten innebär detta också miljövinst. Projektet bör ta kontakt med Plan och miljö på kommunen så att de säkrar vattenkvaliten vid servering. Projektbudget: 37 125 kronor i faktiska kostnader varav 25 988 kronor i projektstöd och 11 137 kronor från LAG-potten. Ideellt arbete motsvarande 24 500 kronor. Åtgärd: Axel 3 Projekttid: 2012-03-06 – 2012-12-31

2011-G-115 Skulpturpark Projektägare: Godegårds Bygderåd Kontaktperson: Per-Anders Olsson 0141- 800 34 Projektbeskrivning: Projektet vill utveckla bygden genom att stödja och lyfta fram konsten i form av en skulpturpark. En bod ska också byggas för att skydda skulpturerna, bord och bänkar under vintern. Beslut: Vu beslutar att bevilja projektet. Motivering: Projektet uppfyller de kriterier som finns för Gränslandetprojekt och kan komma att ytterligare stimulera samverkan mellan Bygderådet, privatpersoner och det lokala näringslivet. Projektbudget: Faktiska kostnader 175 000 kronor varav 122 500 kronor i projektstöd samt 52 500 kronor från LAG-potten. Projektet väntas arbeta ideellt tilll ett värde av 175 000 kronor. Åtgärd: Axel 3 Projekttid: 2011-04-13 – 2013-10-01

2012-G-118 Sjöinventering Projektägare: Närkes Geografiska sällskap Kontaktperson: Thomas Fransson Projektbeskrivning: Ett pilotprojekt som avser att ta fram en bra metod för att samla data över våra inlandssjöar. Projektet vill också ta fram ett utbildningsmaterial hur man ska gå tillväga för att mäta sjöarnas avrinningsmöjligheter vid höga vattenmängder. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet. Motivering: Projektet uppfyller de kriterier som finns för ett projekt inom leader Gränslandets och skapar möjligheter till en god beredskap inför klimatförändringar. Projektbudget: Faktisk kostnad 213 127 kronor varav 177 189 kronor i projektstöd samt 35 938 kronor från LAG -potten. Offentlig resurs från Lst Örebro motsvarande 40 000 kronor. Åtgärd: Axel 2. Projekttid: 2011-08-01 – 2011-12-31 Läs Slutrapporten

2011-G-116 Förstudie Castellet Projektägare: Kulturcastellet ek. förening Kontaktperson: Bo Hedström 019-445 008 Projektbeskrivning: Föreningen vill skapa ett inspirations- och projektcentrum för grön rehabilitering, Kulturpedagogik samt Kulturturism för att på det sättet bidra till att utveckla landsbygden. Förstudien avser inventering av gamla fotografier samt intervjuer med gamla människor för att få en historiebeskrivning av "Mellsagården". Informationsarbete samt ta fram utvecklingsplaner. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet men med en reducerad budget(-45 000kr). Motivering: Projektet ligger väl i linje med Gränslandets strategi och möjliggör grundläggande serice på en liten ort samt tar ett bra grepp på kultur som tillväxtfaktor. Projektbudget: 210 437 kronor i projektstöd samt 90 191 kronor från LAG- potten. Projektet går in med ideelt arbete motsvarande ett värde av 315 000 kronor samt ideella resurser motsvarande 30 000 kronor Åtgärd: Axel 3. Projekttid: 2011-05-12 – 2012-05-31

2010-G-0102 Projekt Applet Projektägare: Kooperativ tjänst K ekonomisk förening Kontaktperson: Gabriell Etterhag 0767-878 169 Projektbeskrivning: Projektet vill öka sysselsättning genom att produktutveckla i första hand äpplensom är en del av Vingåkers kulturhistoria. Tillsammans med andra lokala företag, skolor och föreningar vill man skapa ett produktionsutvecklingscentra där det finns möjlighet att vidareutveckla sina ideer. Genom att skapa ett nätverk med lokala odlare vill man säkerställa råvarutillgång. Beslut: VU beslutar att bevilja ansökan. Motivering: Projektet ligger väl i linje med Gränslandets stategi och bidrar till att bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv. Projektet möjliggör också en av Gränslandets målsättningar i form av produktutvecklingscentra. Projektbudget: 998 640 kronor i faktiska kostnader. Finansieras med 594 048 kronor i projektstöd, 180 000 kronor från Arbetsförmedlingen samt 74 592 kronor från LAG-potten. Projektet finansierar med 150 000 i faktisk privat finansiering. Åtgärd: Axel 1. Projekttid: 2010-08-12 – 2012-09-30

2010-G-106 Brandhistoriskt Centrum Simonstorp Projektägare: Brandkårsmuseet i Simonstorp. Kontaktperson: Leif Gustafsson 0706-071 621 Projektbeskrivning: Brandkårsföreningen vill inventera föreningens och museets samtliga föremål. Vidare vill man digitalisera, fotografera och åskådliggöra museets samtliga fordon och föremål. Dessutom vill man genomföra ett Jubileumsrally under tre dagar under 2012, ett evenemang med fordon från hela Norden. Projektet har arbetat om budgeten. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet men med en reducerad budget. Beslutsmotivering: Projeket ligger väl i linje för ett leader Gränslandet projekt där kulturarvet tillvaratas samt föreningslivet förstärks. Innovationsgraden är lågg och därför reducerades budgeten till en nivå där utfallet är relevant med budget.Vidare bör man planera för tillgänglighet, se över öppettider samt appellera till barn och ungdomsverksamhet. I övrigt ser VU positivt på projektet och Simonstorp har goda möjligheter att utvecklas tack vare projektet. Projektbudget: 507 425 kronor i faktiska kostnader. Finansieras med 107 425 kronor i projektstöd och 400 000 kronor från Arbets-förmedlingen. Ideellt arbete till ett värde av 332 500 kronor. Åtgärd: Axel 3. Projekttid: 2010-08-26 – 2012-12-31

2010-G-107 Vråspelet Projektägare: Vråfolket ideel förening Kontaktperson: Kjell Nordeman 0703-961 760 Projektbeskrivning: Vråfolket vill levandesgörsa stenåldersbosättningan vid Vrå genom ett musik- och teaterspel som vänder sig mot både skolklasser och allmänhet. Projektet har kompletterat sin ansökan.Beslut: VU beslutar att bevilja projektet men med reviderad budget. Motivering: Projektet faller väl in i leader Gränsladnets strategi och bidrar till att bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv. Dessutom åskådliggörs vår historia på ett positivt sätt för våra ungdomar genom interaktion i form av teater och skolsamverkan. Projektbudget: 281 500 kronor i faktiska kostnader. Finansieras med 176 050 kronor i projektstöd och 75 450 kronor från LAG -potten. Privat faktisk finansiering 30 000 kronor samt ideellt arbete till ett värde av 300 000 kronor. Åtgärd: Axel 3. Projekttid: 2010-10-07 – 2011-12-31

2011-G-110 Den energismarta byn Projektägare: Österåkers sockenråd Kontaktperson: Egil Boräng 0150-240 50 Projektbeskrivning: Sockenrådet vill tillsammans med Vingåkers kommun och Swecorp AB utreda förutsättningarna för byggnation av ett tiotal energismarta hus på mark som är avsedd för bostadsändamål belägen mellan Österåkers församlingshem och skolan. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet med följande reservationer; Projektet åläggs att; - använda Boverkets definition av energineutrala hus. - Tillfråga minst 4 arkitekter kring husskiss. Projektbudget: 275 000 kronor i faktiska kostnader varav 202 384 kronor i projekstöd och 72 616 kronor från LAG- potten. Övriga offentliga resurser motsvarar 14 120 kronor. Projektet går in med ideellt arbete motsvarande 25 200 kronor samt övriga ideella resurser motsvarande 222 000 kronor Beslutsmotivering: Projektet ligger väl i linje med Leader Gränslandets strategi och främjar både en positiv inflyttning till orten samt en hållbar landsbygdsutveckling där miljöhänsyn tas. Åtgärd: Axel 3. Projekttid: 2011-01-17 – 2012-03-01

2010-G-090 Hävla Kvarn Projektägare: Häfla Hammarsmedja Kontakt-personer: Lars Eriksson 0151-210 54, Leif Sundeblad 0151-210 20 Projektbeskrivning: Kvarnen som varit i drift på nuvarande plats sedan 1901 har ett stort kulturellt värde, vattenkraft (bra för miljön) använder när-producerad spannmål, som kan malas på stenar och på stålvalsar (ett helt komplett vattendrivet valsverk). Kvarnen har drivits inom samma släkt sedan 1898. För att sprida kunskap om en lång tid då järn framställdes med enkel teknik vill stiftelsen kunna sammanställa dokument och trycka en skrift om verksamheten vid Hävla samt rörelser och företeelser i och runt Smedjan för att få verksamheten att fungera. Skriften skall kunna spridas till intresserade. Syftet med projektet är att säkserställa att kvarnen kan fortsätta sin verksamhet och på det sättet utgöra ett levande museum men också visa vägen för ett klimatsmart energisnålt sätt för produktion. Syftet är också att genom skriften ytterligare synliggöre den verksamhet som finns/har funnits i Hävla med omnejd . Beslut: VU beslutar att bevilja projektet. Motivering: Projektet ligger väl i linje med Gränslandets strategi och bidrar till att bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv. Dessutom är Hävla Kvarn ett gott exempel på en gammal teknik som är mycket energieffektiv. Projektbudget: Projektet har faktiska kostnader på 868 750 kronor vilka finansieras med projektstöd på 608 125 kronor samt 260 625 kronor från LAG-potten. Projektet går in med ideell tid till ett värde av 600 000 kronor. Åtgärd: Axel 2. Projekttid: 2010-06-01 – 2011-12-01 Läs Slutrapporten

2009-G-084 Hjärtaprojektet - Gränsöverskridande natur och kulturarbete Projektägare: Hjärtats Eko Kontaktperson: Kata Säfve 0706-805 979 Projektbeskrivning: Projektet syftar till att ge en nödvändig resurs och koordineringsinjektion till gagn för miljö, lokala entreprenörer och ideella initiativ. Detta för att nykapa, gynna och vidareutveckla gränsöverskridande projekt och initiativ inom områdena landsbygdsutveckling och miljövård: företagande, natur- och kulturvård, ekoturism och ideell föreningsverksamhet. Projektet består av fyra delar som flätas samman av gränsöverskridande natur och kulturinitiativ i området Haddebo, södra Hallsbergs kommun: Skogsfestivalen, Samlingsplats vid Åfallet Naturby, Naturstig, Naturvårdsprojekt Beslut: VU beslutar att bevilja projektet. Beträffande Skogsfestivalen önskar VU en utvärdering efter 2010. Beslutsmotivering: Projektet ligger väl i linje med Gränslandets strategi och syftar till att utöka möjligheterna att ta tillvara våra naturresurser. Projeket främjar ett positivt miljötänk och bidrar till ett hållbart samhälle. Projektet stimulerar även samarbete mellan besöksnäringar. Beträffande Skogsfestivalen önskar VU en utvärdering efter 2010. Projektbudget: 746 500 kronor i faktisk finansiering varav 403 550 kronor i projektstöd samt 102 950 kronor ur LAG -potten. Regionförbundet Örebro går in med 70 000 kronor i offentlig finansiering. Budgeterade projektintäkter 100 000 kronor. Annan faktisk privat finansiering 70 000 kronor. Projektet medfinansierar med motsvarande 1 023 750 kronor i ideellt arbete . Åtgärd: Axel 2. Projekttid: 2009-12-11 – 2012-12-31

2010-G-098 Pålsboda Ridanläggning Projektägare: Pålsboda Ryttarförening Kontaktperson: Beatrice Johansson 0707-283 569 Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att skapa en väl fungerande anläggning som kan vara en naturlig och säker mötesplats för ryttare. En samlingslokal gör att samvaron med andra intresserade underlättar. Projektbudget: 491 000 kronor i faktiska kostnader vilket finansieras med 343 700 kronor i projektstöd samt 93 800 kronor från LAG- potten. Projektet finansierar med ideellt arbete motsvarande 93 800 kronor. Beslut: VU belutar att bevilja projektet. Beslutsmotivering: Projektet faller väl in inom Leader Gränslandets strategi och möjliggör för ungdomar att ha en meningsfull fritidssysselsättning och mötesplats. Föreningen har visat en god genomförandeförmåga genom att kunna bygga upp ridhuset med ideell arbetskraft efter att ha transporterat huset från Uppsalatrakten. Projektbudget: 491 000 kronor i faktiska kostnader vilket finansieras med 343 700 kronor i projektstöd samt 93 800 kronor från LAG- potten. Projektet finansierar med ideellt arbete motsvarande 93 800 kronor. Åtgärd: Axel 3. Projekttid: 2010-04-30 – 2011-12-31.

G-009 Hävla - ett samhälle med hållbar lokal service
Tillsammans med kommun, lokala nätverk av företag och föreningar, vill projektet utveckla ett lokalt servicecenter med kollektivboende, pröva nya trafiklösningar, energilösningar samt sociala utvecklingsprojekt. Innan beslutet anmälde KV och CC jäv och lämnade lokalen. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet 843 752kronor i projektstöd samt 88 408kronor från LAG-potten. AMV går in med 273 200kronor i faktisk finansiering.
Projekttid: 2008-04-07 – 2010-05-30.

2010-G-103 Upplev Vånga Projektägare: Vångabygdens utvecklingsgrupp VBU Kontaktpersoner: Annette Lindros, 0122-301 88 Projektbeskrivning: Projektet vill skapa en längre vandringsled i Vångas varierande natur. Med vandringsleden och tillhörande informationstavla vill man sprida kunskap om de möjligheter som finns i Vånga samt visa upp sin vackra natur. VU beslutar att bevilja projektet. Beslutsmotivering: Projektet uppfyller de kriterier som finns för ett Gränslandet projekt och bidrar till att öka besöksnäringens möjligheter i Vångabygden. Projektbudget: 63 500 kronor i faktiska kostnader. Finansieras med 44 450 kronor i projekktstöd samt 19 050 från LAG-potten. Projektet finansierar med ideellt arbete motsvarande 75 058 kronor samt med 2000 kronor i övriga ideella resurser. Projekttid: 2010-08-16 – 2011-06-30. Åtgärd:Axel 3. Läs Slutrapporten

2009-G-072 AVA-Alternativ väg till arbete Projektägare: Viadidakt, Katrineholms kommun, Kontaktperson: Lars Lindgren 076-768 94 48 Projektbeskrivning: Viadidakt (i detta avseende Katrineholm och Vingåker) vill utveckla en alternativ introduktionsmodell för att effektivisera och förkorta tiden till egenförsörjning, för de invandrare och försörjningsstödtagare som den "traditionella" metoden är mindre lämplig för. Detta sker i samarbete med bl.a. Julita Gård, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Sörmland. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet. Beslutsmotivering: Projektet uppfyller väl de kriterier som finns för ett Gränslandet projekt där grön SFI kan vara ett sätt att snabbare nå integrering av våra nysvenskar. Till projektet är också ersättningar till deltagare från kommunerna och arbetsförmedlingen vilka ligger utanför projektbudget. Projektbudget: 887 720 kronor i projektstöd samt 381 600 kronor från Katrineholms kommun, 1 049 580 kronor från Arbetsförmedlingen i faktisk finansiering. Därtill tillkommer 380 500 kronor från Julita Gård samt 200 000 kronor från Linköpings universitet i offentliga resurser. Ideellt arbete motsvarande 72 000 kronor. Åtgärd: Axel 3. Projekttid: 2009-09-03 – 2011-08-31 Läs Slutrapporten

2009-G-082 Möjligheternas Växthus Projektägare: Möjligheternas Växthus ideell förening, Kontaktpersoner: Marie Eriksson, 019-588 092, Dan-Åke Moberg, 019-581 111, Projektbeskrivning: Ideella föreningen Möjligheternas Växthus villtillsammans med Kumla kommun tillföra ett växthus med vidhängande arbets- och verkstadslokaler. Projektidén är att utveckla en bättre flyktingmottagning och en ökad samverkan syftande till utveckling av landsbygdens arbetsmarknad och ekonomi. VU beslutar: VU beslutar att bevilja ansökan. Motivering: Projektet ligger väl i linje med Gränslandets strategi och syftar till att integrera våra nysvenskar så att de möjliggörs arbete inom de gröna näringarna. Villkor: 1. Projektet ska kontakta Vreta och Marieborgs folkhögskolor för att ta del av deras arbete med integration. 2. VU vill ha en delrapport om utfall efter 1 år. Projektbudget: 1 699 000 kronor i faktiska kostnader varav 1 189 300 i projektstöd och 509 700 kronor från LAG-potten. Ideelt arbete motsvarande 210 000 kronor. Projekttid: 2009-12-14 – 2012-10-31, Åtgärd Axel 3.

2010-G-085 Lajv inom Gränslandet Projektägare: Katrineholms
Äventyrsklubb, Kontaktpersoner: Martin Olsson, 070-471 35 16 Projektbeskrivning: Visionen är att skapa ett Lajvcentrum med samverkan inom den ideella sektorn/föreningar, pedagoger och turistnäring/näringsliv där fyra årligen arrangerade lajv är i centrum tillsammans med lajvområdet utanför Katrineholm. Ett permanent område skapas vid Krämbol. Som en stor kickoff genomfös det europeiska konventet Knutpunkt 2010 i Fiskeboda VU beslutar: att bevilja projektet. Beslutsmotivering: Projektet uppfyller de kriterier som finns för ett Leader Gränslandet projekt och tar tillvara på de naturresurser som finns på ett innovativt sätt. Ett projekt som också gör många ungdomar delaktiga i Leader Gränslandet. Beslutet gäller del 1. Del 2 får efter utvärdering sökas på sedvanligt sätt. Beslutet är villkorat så tillvida att tillståndsfrågor för Krämbol behöver kompletteras. Projektbudget: 762 000 i faktisk finansiering varav projektstöd motsvarande 465 150 kronor och 134 350 kronor från LAG-potten. Offentlig finansiering från Framtidens Kultur på 65 000 kronor. Faktisk privat finansiering 60 000 kronor, förväntade intäkter på 37 500 kronor samt ideellt arbete till ett värde av 500 000 kronor. Åtgärd Axel 3. Projekttid: 2010-01-07 – 2011-11-30 Läs Slutrapporten

2009-G-074 Grön snö - snörika Båsenberga Båsenberga slalomklubb vill i samarbete med Vingåkers OK kunna erbjuda en mer komplett anläggning för skidåkning där man också kan tidigarelägga säsongstart för klubbarnas ungdomar och invånare i Vingåkers kommun med angränsande kommuner. Man söker investeringsmedel och medel för installation. Projektet har kompletterat sin ansökan. Beslut: VU beslutar att bevilja projektansökan med 400 225 kronor i projektstöd samt med 171 525 kronor från LAG-potten. Projektet har privat finansiering på 100 000 kronor från Vattenfall samt ideella resurser/arbete motsvarande 469 150 kronor. Projektet uppfyller de kriterier som finns för ett Gränslandet projekt och bidrar till att engagera ungdomar samt ger miljövinster. Axel 3. Projekttid: 2009-09-16 – 2010-05-31
Läs Slutrapporten

2009-G-071 Viala framtid; byggande av scen och dansbana , Västra Vingåkers hembygdsförening vill bygga en utomhusscen och dansbana för att på det sättet utvidga sin verksamhet med fler aktiviteter och bättre åskådarmöjligheter. Platsen ligger nära Vingåkers centralort vilket öppnar upp möjligheter att förlägga aktiviteter utanför centralorten. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet 556 283 kronor i projektstöd samt 238 406 kronor från LAG-potten. I projektet ingår ideellt arbete motsvarande 794 000 kronor. Projektet uppfyller de kriterier som finns för ett Gränslandet projekt och bidrar med att ytterligare stärka det samarbete som finns mellan föreningarna i Vingåkers kommun samt till ökande aktiviteter på landsbygden. Projekttid: 2009-07-09 – 2011-01-01 Läs Slutrapporten

2009-G-073 Mobilisera Floda
Projektet vill undersöka möjligheten att få medborgare, företag och föreningar att satsa på ett allaktivitetshus som ska vara till för alla i bygden. Allaktivitetshuset ska vara placerat i de delar av skolan som idag inte används av Flodafors friskola. Man söker medel för att kunna anställa en projektledare, till konsultkostnader samt till annonsering och utskick. Projektet har kompletterat sin ansökan. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet men med en reducerad budget vilket innebär att projektledartiden halverats samt att konsultkostnader för framtagande av hyresavtal tagits bort. Detta gör att projektet beviljas 174 143 kronor i projektstöd samt 24 632 kronor från LAG-potten. Katrineholms kommun går in med offentliga resurser motsvarande 50 000 kronor. Projektet går in med ideellt arbete motsvarande 132 000 kronor. Projektet uppfyller de kriterier som finns för ett Gränslandet projekt och bidrar till att hitta nya lösningar på grundläggande service. Axel 3. Projekttid: 2009-09-07 – 2010-06-30.

2009-G-069 Omformare i Sköldinge Föreningen Omformare i Sköldinge vill iordningställa och renovera sina lokaler samt med en kulturdag i augusti bilda startskott för kommande aktiviteter och evenemang. Man vill engagera ungdomar och uppföra ett skådespel. Vid förra mötet återremitterades projektet med uppgift att minska visionen samt banta budget. Beslut: VU beslutar att bifalla ansökan och bevilja 385 963 kronor i projektstöd samt 156 662 kronor från LAG-potten. Katrineholms kommun finansierar ytterligare 8750 kronor i offentlig faktisk finansiering. Projektet räknar med 120 000 i projektintäkter, ideellt arbete motsvarande 3 202 500 kronor samt övriga ideella resurser motsvarande 109 000 kronor. Projektet ligger väl i linje med leader Gränslandets strategi och syftar till att bevara och utveckla det natur- och kulturarv som finns i området samt förstärka besöksnäringen. Axel 3.
Projekttid: 2009-05-19 – 2010-12-31 Läs Slutrapporten

2008-G-052 Rejmyre 200år Hembygdsföreningen Gamla Rejmyre vill utveckla Glasmuseet inför 200-års jubileet 2010. I samarbete med Bergska skolan iordningställs lokalerna samt i samarbete med Östergötlands Länsmuseum planerar föreningen och utformar den nya utställningen och utveckling av den gamla. Föreningen har tagit fram två projektplaner alt. a och b, där kostnaderna skiljer sig åt beroende på vilket värmesystem man väljer. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet under förutsättning att Finspång har ekonomi till det enligt förslag b. Projektet ligger väl i linje med Leader Gränslandets strategi och syftar till att bevara och utveckla det natur- och kulturarv som finns i området samt förstärka besöksnäringen. VU beviljar projektstöd med 768 563 kronor samt 144 384 kronor från LAG-potten. Östergötlands Länsmuseum går in med offentliga resurser motsvarande 185 000 kronor. Projektet finansieras med ideella resurser motsvarande 1 015 000 kronor. Axel 3. Projekttid: 2008-09-08 – 2011-06-30. Läs Slutrapporten

2009-G-066 Segersjö utestall Föreningen Segersjö Fältritt vill i samarbete med omgivande ridklubbar erbjuda träningsmöjligheter och tävlingstillfällen med övernattning för hästar på gården Segersjö samt uppföra klubbhus/tält. EW anmälde jäv innan beslut och lämnade rummet. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet under förutsättning att ett långsiktigt (minst 5 år, gärna 10 år) skrivs avseende arrende av mark och samarbetet med övriga föreningar i området. EW och KV får i uppdrag att utarbeta ett förslag till avtal. VU beviljar projektet 366 625 kronor i projektstöd samt 157 125 kronor i LAG-pott. Övriga ideella resurser 181 250 kronor samt ideellt arbete motsvarande 325 000 kronor. Projektet faller väl in i Leader Gränslandets strategi och bidrar med att engagera ungdomar samt förstärker besöksnäringen. Axel 3.
Projekttid: 2009-04-22 – 2010-03-31 Läs Slutrapporten

2009-G-068 Unga Örnar Pålsboda, Pbodarocken
Unga Örnar vill stimulera de initiativ som finns i Pålsboda med Pbodarocken vilket medfört att ungdomar aktivt arbetar i organisationen och med planering.
Beslut: VU beslutar att bevilja projektansökan med korrigerad budget. Projektet ligger helt i linje med Leader Gränslandet s strategi och stimulerar både ungdomsaktiviteter och kultur samt främjar entreprenörskap. VU beviljar projektstöd med 24 920 kronor samt 10 680 kronor från LAG-potten. Projektet finansieras med ideella resurser motsvarande 55 950 kronor. Axel 3. Projekttid: 2009-05-18 – 2010-12-31. Läs Slutrapporten

2009-G-064 Kalklinbanan – komplettering Kalkbrottsutsikten
Föreningen Kalklinbanans Vänner vill vidareutveckla Kalkbrottsutsikten genom att bygga upp en skulpturpark på utsikten där konstnärer under tre år demonstrerar bildhuggarkonsten på kalkstenar. Vidare vill man genomföra ”världens längsta konstutställning” 2010 samt ställa en del vagnar vid kalkbrottsutsikten. En toalett ska byggas på platsen eftersom allt fler människor besöker utsikten. Beslut: VU beslutar att godkänna ansökan och bevilja projektstöd med 463 000 kronor. Vingåkers kommun, Länsstyrelsen Sörmland och Riksantikvarieämbetet går in med faktisk finansiering på 25 000 kronor, 150 000 kronor respektive 35 000 kronor. Det privata går in med 75 000 kronor i faktisk finansiering. Övriga ideella resurser motsvarande 79 000 kronor samt ideellt arbete motsvarande 175 000 kronor. Projektet stämmer väl med ett Leader Gränslandet projekt och bidrar bl.a. med bevarande och utvecklande av natur- och kulturarvet samt ökar turismen i området. Axel 3. Projekttid: 2009-03-05 – 2012-06-30. Läs Slutrapporten

2008-G-046 Förstudie Konst och Konsthantverk på Julita Gårds ägor
Katrineholms kommun vill genomföra en utredning/förstudie för att undersöka möjligheterna till att utveckla en professionell och högt kvalitativ konst/konsthantverksamhet på Julitas ägor genom att möjliggöra etablering för professionella kulturarbetare. VU beslutade 2008-08-13 att bevilja studien under förutsättning att medfinansiering inkom. Nu ansöker Katrineholms kommun om ändrad budget samt förlängd projekttid. Beslut: VU beslutar att bevilja förändringarna i budget samt projekttid. Projektet ligger väl i linje med leader Gränslandet s strategi och syftar till att bevara och utveckla det natur- och kulturarv som finns i området samt förstärka besöksnäringen. VU beviljar projektstöd med 181 945 kronor samt 26 055 kronor från LAG-potten. Katrineholms kommun går in med offentliga resurser motsvarande 51 908 kronor. Projektet finansieras med ideella resurser motsvarande 182 021 kronor. Axel 3. Projekttid: 2008-06-27 – 2009-12-31. Läs slutrapporten

2008-G-059 Albert – Guds egen målare Floda församling söker stöd för att bygga upp ett medeltida spel om kyrkomålaren Albert Pictus vars 500-års jubileum firas 2009. Man vill också etablera sockenstugan i Floda som ett landsbygdens kulturhus. Beslut: VU beslutar att godkänna ansökan och bevilja projektstöd med 147 550 kronor samt med 50 850 kronor från LAG-potten. Katrineholms kommun går in med offentliga resurser motsvarande 12 400 kronor samt det privata med 25 500 kronor i faktisk finansiering. Projektet stämmer väl med ett Leader Gränslandet projekt och bidrar bl.a. med bevarande och utvecklande av natur- och kulturarvet men ambitionen bör vara att antalet föreställningar utökas inom befintlig budget samt att man arbetar intensivare med andra föreningar på orten. Axel 3.
Projekttid: 2008-12-09 – 2009-08-31. Läs slutrapporten

2008-G-043 Hållbar utveckling i Östernärke Projektet vill främja möten mellan entreprenörer både fysiskt och via Internet, arbeta med nya finansierings-modeller och främja kooperativa inslag med aktörer och entreprenörer. Vid VU mötet 20081211 återremitterades projektet för att vidare inventera lokalbehovet hos föreningarna i Odensbacken samt behovet av ytterligare en hemsida. Före beslutet anmälde EW jäv och lämnade lokalen. Beslut: VU beslutar att godkänna ansökan men med reducerad budget för upprättande av hemsidefunktioner (-25 000 kronor). VU beviljar projekt-stöd med 265 930 kronor samt 113 970 kronor från LAG-potten. Axel 1, ökad konkurrenskraft. Projekttid: 2008-05-21 – 2011-04-30. Läs Slutrapporten

2008-G-057 Med spring i ben och med plats på scen Borggårds idrottsförening vill anlägga en löparbana och förbättring av grusplan, bygga en scen samt en skogssamlingsplats. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för den lokala kulturverksamheten, för idrott och lek samt för fortsätta väcka intresse för skog och natur. VU beslutade den 15/1 att återremittera projektet för att se över tids- och aktivitetsplan i projektet. Föreningen har nu kompletterat sin ansökan. DL anmälde jäv och lämnade lokalen. CC tog över ordförandeskapet. Beslut: VU beslutar att godkänna ansökan och bevilja 65 030 kronor i projektstöd samt 27 870 kronor från LAG-potten. Projektet kommer att engagera många ungdomar och ligger helt i linje med ett Leader Gränslandet projekt. Axel 3. Projekttid: 2008-11-24 – 2010-06-30. Läs slutrapporten

2008-G-016 Pålsboda förr och nu Projektet har sedan tidigare ett modellbygge av Pålsboda såsom det såg ut 1938. Nu vill man bygga ”centrum av idag” för att kunna visa skillnader för Pålsbodaborna, särskilt till skolungdomar. De vill också göra en ljud- och bildredovisning för 2008. Vid Vu mötet den 4 nov. 2008 återremitterades projektet i avvaktan på projektplan samt ev. undersöka kommunal med-finansiering i form av offentliga resurser (kartor). Projektplan är nu bilagd. Beslut: VU beslutar att godkänna ansökan samt bevilja projekt-stöd med 33 600 kronor samt med 14 400 kronor från LAG-potten. Den ideella insatsen är värderad till 28 000 kronor samt ideella resurser motsvarande 20 000 kronor. Projekttid: 2008-04-07 – 2011-04-30. Projektet faller väl in i axel 3. Läs Slutrapporten

2008-G-027 Vidareutveckling av Boda Kvarn Projektet söker stöd för att bygga upp en demonstrationsanläggning för kemisk energilagring, för att ta fram bildspel och övrigt info rmationsmaterial och för att vidareutveckla Boda Kvarn till ett levande vattenkraftsmuseum. Beslut: VU beslutar att godkänna ansökan och bevilja projektstöd med 380 000 kronor. Energimyndigheten ger 150 000 i offentliga medel samt Sörmlands Sparbank 150 000 i privat medfinansiering. Axel 2. Projekttid: 2008-08-27 – 2011-02-01. Läs Slutrappporten

2008-G-055 Rädda bilderna Tjällmo Hembygdsförening vill iordningställa ett forskarrum, köpa modern utrustning och digitalisera bilder samt bygga en utställning för allmänheten och på så vis bevara kulturarvet. GS anmälde jäv och lämnade lokalen före beslut. Beslut: VU beslutar att godkänna projektet samt bevilja detsamma med 21 700 kronor i projektstöd samt 9 300 kronor från LAG-potten. Projekttid: 2008-10-17 – 2012-05-31. Projektet uppmanas att söka bredda målgruppen. Läs Slutrapporten

2008-G-047 Smidescentrum Hults bruk. Projektet vill utveckla besöksnäringen med den traditionella smideskonsten som grund för utbildningar, workshops, utställningar, kulturarrangemang, guidningar av industrimiljö, hantverket och industrin, historia och natur och kultur. Vid förra VU mötet remitterades projektet för att se över budget och se över de intäkter som eventuellt fanns. Föreningen skulle även ta kontakt med kommunen så att projektet är förenligt med kommunens planmonopol. Beslut: VU beslutar att godkänna projektet och bevilja detsamma 839 700 kronor i projektstöd. AMV går in med 440 000 kronor i offentlig medfinansiering. Projekttid: 2008-08-01 – 2011-01-31. Läs Slutrapporten

2008-G-021 Visit Kvismaren Projektet vill förbättra mottagandet av besökare till naturreservatet Kvismaren med omnejd. Detta gör man genom att kunna erbjuda besökare guidning samt att få delta i fågelstationens arbete, t.ex. inventeringar och ringmärkning av fåglar. För att göra det behövs tillgång till boende. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet projektstöd med 437 948 kronor samt 37 500 kronor från Landstinget Örebro och 150 192 kronor från LAG-potten. Projekttid: 2008-05-08 – 2010-08-31 Läs Slutrapporten

2008-G-002 Grogrund 3 Västra Ny föreningar, ekonomisk förening, vill reparera gamla skolan i Västra Ny för att skapa en gemensam plattform för föreningarna i bygden. Projektet, som har återremitterats har kompletterat sin ansökan med reviderad budget samt aktuella offerter. Beslut: VU beslutar att godkänna projektet och finansiera detsamma med 289 128 kronor i projektstöd samt 123 912 kronor från LAG-potten. Projekttid: 2008-04-07 – 2009-04-30. Läs slutrapporten

2008-G-014 Goda Cirklar – frisk företagsutveckling Föreningen Goda Cirklar- Frisk företagsutveckling vill skapa nätverksbyggande, samverkan och sam-arbete mellan småföretagare, föreningar och privatpersoner i syfte att öka allas förutsättningar, öka livskvalitet och utveckla landsbygden. Glottra Gård blir mötesplatsen. Vid förra VU mötet remitterades projektet för att se över budget och handledarinsatserna. Beslut: Innan beslut anmälde MWÖ jäv och lämnade lokalen. VU beslutar att godkänna projektet och finansiera detsamma med 176 444 kronor i projektstöd samt 75 622 kronor från LAG-potten. Projekttid: 2008-06-06 – 2010-10-31 Läs Slutrapporten

2008-G-006 Centralorten Vingåker – handelsorten Vingåkers kommun vill uppmuntra till samverkan mellan fastighetsägare och näringsidkare så att den potential som Faktory-försäljingen som finns i Vingåker blir positiv och inte renderar i att centrum avfolkas. Vidare vill projektet finna lösningar för paketeringar där resor med kollektivtrafik blir ett attraktivt alternativ till privatbilism beträffande besöksnäringen. Beslut: VU beslutar att godkänna projektet med reviderad budget, vilket innebär att projektet stöds med 384 000 kronor i projektstöd samt 112 600 kronor från LAG-potten. Vingåkers kommun går in med offentliga resurser motsvarande 52 000 kronor. Projekttid: 2008-04-07 – 2010-07-31 Läs Slutrapporten

2008-G-011 Persedelförråd Projektet vill ta tillvara en outnyttjad kulturbyggnad. Anordna museum och iordningställa fd. lanthandel. Öka turismen samt komplettera befintliga Militärhistoriska byggnader. Beslut: VU beslutar att godkänna projektet och finansiera detsamma med 318 150 kronor i projektstöd samt 19 350 kronor från LAG-potten. Kumla kommun avsätter 117 000kronor i offentliga resurser. Projekttid 2008-04-07 – 2010-07-31. Beslutet gäller under förutsättning att komplettering inkommer med en tydlig, fördjupad aktivitetsplan på hur byggnaden kommer att användas. Läs Slutrapporten

2008-G-030 Zarahfestivalen i Risinge
Projektet vill utifrån kulturhistorisk miljö i Risinge prästgård, utveckla en turistattraktion och skapa nätverk mellan olika aktörer inom besöksnäring, kulturliv och lokalsamhälle. Åstadkomma en årligt återkommande Festival. Beslut: Vu beslutar att godkänna projektet men med reviderad budget. Finansieringen blir då 210 788 kronor i projektstöd samt 70 337 kronor från LAG-potten. Finspångs kommun avsätter 20 000kronor i särskilda medel. Projekttid: 2008-04-28 – 2009-12-31. Läs Slutrapporten

2008-G-031 Aktiv fritid i Östernärke Projektet syftar till att i tre steg arbeta fram ett underlag och förbereda ett aktivitetscenter där kommun, närings- och föreningsliv samverkar för att skapa en meningsfull fritid för alla åldrar. EW anmälde jäv och lämnade rummet innan beslut. Beslut: VU beslutar att bevilja projektet med 66 500 kronor i projektstöd och med 28 500 kronor från LAG-potten. Projekttid: 2008-04-07 – 2008-12-31. Läs slutrapporten

2008-G-001 Utomhuspedagogik för alla . Modellen att använda Vinön som ett läromedel har testats med stor framgång. Både lärare och elever är mycket nöjda. Vi vill nu utveckla detta arbetssätt och involvera fler aktörer på ön och fler gäster. Komplettering har inkommit från Linköpings universitet där det tydligt framgår att man efter projektets slut vill göra denna uppdragsutbildning till en ordinarie utbildning förlagd på Vinön. Beslut: VU beslutar att godkänna projektet och finansiera detsamma med 582 050 kronor i projek-tstöd samt 169 450 kronor från LAG-potten. Linköpings Universitet avsätter 80 000kronor i offentliga resurser. Projekttid: 2008-04-07 – 2009-11-31 Läs Slutrapporten

2008-G-034 Bensin i Rejmyre förr och nu Rejmyre byaråd vill anlägga en automatstation för bensin, diesel och E85. Renovera och miljöanpassa en befintlig bilvårdsanläggning inklusive nytt värmesystem. Förändra en mindre kassabutik till ett tidstypisk 50-tals museum. Beslut: VU beslutar godkänna projektet under förutsättning att avtal Qstar biläggs samt att markfrågan löses. Projektet finansieras med 563 500 kronor av projektstöd samt 241 500 kronor från LAG-potten. Projekttid: 2008-04-21 – 2009-08-31. Läs slutrapporten