Loggor

Protokoll

Nyhetsbrev

Stadgar

 


-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

”Genom att tillvarata alla människors lika
värde bygger vi hållbar utveckling”

 

Leaderområde

Områdesbeskrivning
Gränslandet är ett homogent område med brukssamhällen och skogsbygder med sjölandskap som ram. Området är även homogent mot bakgrund av att det ligger i bruks- och jordbrukskultur. Vi tar med oss historien där mentaliteten är färgad av såväl bruks- som statarkulturen och där egna initiativ sällan uppmuntrats, Området präglas av den hårdhänta omställning som både industri och jordbruk fått känna av under de senaste decennierna. I området finns brukssamhällen som haft sin storhetstid under industrialismens genombrott och höjdpunkt. Inom såväl den tunga järnhanteringen som verkstadsindustrin har tusentals arbetstillfällen försvunnit. De för området typiska familjejordbruken har också genomgått en dramatisk förändring med konsekvenser för försörjningsmöjligheter och kulturmiljöer:

•  Brist på entreprenörsanda

•  Områdets ”varumärke” otydligt

•  Brist på riskkapital

•  Befolkningens snedfördelning med avseende på kön, ålder och etnicitet samt avfolkning.

•  Driftsstörningar i el- och telenät.

•  Centrering av samhällsservice.

•  Låg utbildningsnivå.

•  Bristande kollektivtrafik på landsbygden samt ringa samordning mellan länsgränserna.

Men Gränslandet har också många outnyttjade resurser som skapar många möjligheter. Det rika skog- och sjölandskapet gör att fritid och turism gynnas, kanske särskilt turism ur ett internationellt fokus då vi har goda resmöjligheter med flyg till bl.a. Skavsta.

Vår storstadsnära position skapar goda förutsättningar för inflyttning framförallt då pendlingstrafiken förstärks. Ytterliggare kännetecken för området är:

•  Ett starkt föreningsliv

•  Höga natur- och kulturvärden

•  Tätortsnära landsbygd

•  Centralt i Sverige

•  Goda förutsättningar för ett hållbart samhälle

•  Kommuner och regionala företrädare som ser möjligheter med landsbygden

•  Bygden har en gemensam historia.

•  Att se glesheten som resurs.

Geografisk definition
Gränslandet utgår från 8 kommuner i tre län. Vingåker och Katrineholm i Sörmland, Örebro, Kumla och Hallsberg i Örebro län samt Finspång, Motala och Norrköping i Östergötland. Vår definition på gränserna är på församlingsnivå förutom i Motala församlings norra landsbygd, i Kvillinge väster om E4, i Finspångs kommun förutom stadskärnan samt i Katrineholm exklusive Katrineholms stadskärna.

 

-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

 

Skriv ut hela utvecklingsstrategin