Loggor

Protokoll

Nyhetsbrev

Stadgar

 


-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

”Genom att tillvarata alla människors lika
värde bygger vi hållbar utveckling”

 

Målsättning och styrning av verksamheten

Målsättning med hela verksamheten
”Genom att tillvarata alla människors lika värde bygger vi hållbar utveckling” är vår paroll för den nya strategi som Gränslandet vill arbeta med under programperioden.

Med hållbar utveckling menar vi miljömässig hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet. En hållbar utveckling innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Ett samhälle som formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

I en hållbar utveckling gäller det att hitta en balans mellan människa, miljö och ekonomi. Det är också mycket viktigt att vi kan engagera alla människor, unga, gamla, nya svenskar, män såväl som kvinnor för att vi ska kunna uppnå ett hållbart samhälle med en god utvecklingspotential.

Målsättningen i form av mätbara mål, indikatorer, visar på den bredd, helhet som vi vill uppnå för Gränslandet. Nedan följer de planspecifika indikatorer som gäller för Gränslandet. Vi kommer även att i programkomplementet ange de programspecifika indikatorer som passar för vår strategi.

Indikator

Definition

Måttenhet

Antal

Småskaliga produktutvecklings-centra

Ett centra där flera småföretagare får möjlighet att vidareutveckla/testa sina råvaror etc. under rådande lagstiftning ex. livsmedelslagar

Antal enheter

5

Nätverk/samarbets-

konstellationer

Nya konstellationer av nätverk som bildats mellan organisationer, offentlighet och företag tack vare leadermetoden

Antal

50

Nya startade företag

Ett genuint nytt företag som startats med hjälp av projektets insatser. Med genuint nytt avses ett företag med helt nystartad verksamhet eller ett företag med återupptagen verksamhet efter minst två års vila.

Antal totalt varav startade av kvinnor

20

12

 

 

Arbetstillfällen

Arbeten som tillkommit tack vare projekten men ej bekostade av dem.

Antal

40

Nya servicelösningar

Avser de underliggande faktorer som möjliggör för människor att leva och arbeta på en ort (traditionella infrastrukturer inkl vård, omsorg och service). En ny servicelösning anses föreligga när tillgängligheten genom infrastrukturen ökar för de boende i området, dvs. när ökad valmöjlighet till social och kommersiell service ges (handel, vård, barnomsorg, kommunikation etc.).

Antal

10

Nya trafiklösningar

Att inom projektramen kunna pröva kollektiva lösningar, samordning av existerande infrastruktur såsom anropsstyrd lokal trafik, samordning av annan offentlig trafik mm. som ger anpassade småskaliga fördelar.

Antal

7

Engagerade ungdomar

Antal ungdomar som aktivt deltagit i Gränslandets projekt. Med ungdomar avses de som ännu ej fyllt 25 år.

Antal

500

Ny kunskap

Ny kunskap i nätverk kopplat kring miljöforskning/energi inom branschorganisationer, i företag, på universitet, utbildning och samverkan med kommun och omvärld.

Antal deltagare

200

Kluster

Stimulera till nätverksbyggande mellan entreprenörer inom samma nisch i s.k. klusterliknande former.

Antal

50

Nya energilösningar

Stimulera samverkan mellan forskning inom området och energiproducenter, även kollektiv nyproduktion.

Antal

5

 

Utbildningstillfällen

En organiserad verksamhet med utbildningsplan

Antal deltagare varav antal kvinnor

500

250

Nya användningsområden för outnyttjade byggnader och delvis utnyttjade lokaler.

Att på ett nytt sätt använda outnyttjade lokaler och på det sättet bidra till tillväxt

Antal byggnader

20

Nya kreditsystem

Nya lösningar som frigör riskkapital till landsbygden

Antal

3

Bevara utveckla natur- och

kulturarv

Förstärka de kulturella rötter som finns på en specifik plats genom tillväxtfrämjande åtgärder

Antal

20

Ekologiska produkter

Nya produkter som vidareutvecklats med hjälp av Gränslandet

Antal

30

 

Hänsyn till andra styrdokument
Den strategi som Gränslandet skapat bygger på de regionala genomförandestrategier för landsbygdsprogrammet som finns i Östergötland, Örebro län samt Sörmland. Vidare har vi tittat på det nationella programmet för perioden samt de strategier som regionförbunden har tagit fram beträffande bl.a. turism. Utifrån dessa styrdokument har vi sedan arbetat fram den strategi för landsbygdsutveckling som vi vill ska gälla under perioden 2007-2013. Några av de åtta kommunerna har styrdokument för landsbygdsutveckling och de har vi också tagit del av.

Medfinansiering
Medfinansiering från våra huvudmän, de sju kommunerna, sker via avsiktsförklaring för programperioden 2007-2013 och faktureras årligen från kansliet i januari månad. Medfinansieringen är en viktig faktor för att möjliggöra för föreningar att kunna bedriva projekt då medfinansieringen från kommunerna kan förskotteras till projekten så att de får likviditet i startfasen. EU-medel kan endast fås på upparbetad kostnad vilket lätt skapar likviditetsproblem hos våra ideella föreningar.

 

Kommun

Totalt Antalinv.

Tätort över 3000

Inv. i tätort

Inv. Lands- bygd

Medfin./år (landsbygds- inv.X40kr)

Bef. Inkl.tätort upp till 20000

Fin./år totalt

Fin./år 80%

Finspång

20 888

Finspång

12 415

8 473

338 920

8 473

307 933

246 346

Hallsberg

4 572

-

0

4 572

182 880

4 572

166 159

132 928

Katrineholm

32 029

Katrineholm

21 386

10 643

425 720

10 643

386 797

309 437

Kumla

5 469

Kumla öster

1 253

4 216

168 640

5 469

198 759

159 007

Motala

7 639

-

0

7 639

305 560

7 639

277 623

222 098

Norrköping

12 654

Åby

4 901

7 753

310 120

12 654

459 882

367 906

Vingåker

9 212

Vingåker

4 362

4 850

368 480

9 212

334 790

267 832

Örebro

8 647

-

0

8 647

345 880

8 647

314 257

251 405

Summa

101 110

 

44 317

56 793

2 446 200

67 309

2 446 200

1 956 960

Med en medfinansiering på 80 % från kommunerna möjliggörs för andra medfinansiärer, exempelvis Arbetsmarknadsverket, Svenska Kyrkan, Nutek, Allmänna Arvsfonden etc. att också få möjlighet att växla upp sina medel. 20% motsvarar en årlig medfinansiering på 489 240 kronor i form av särskilda offentliga medel.

 

Urval av projekt

Urvalskriterier
De grundkriterier som måste uppfyllas:

1. Underifrånperspektivet
Lokal förankring? Beskriv processen.

2. Utvecklande för bygden
Syftar projektet till att bevara/skapa nya arbetstillfällen, mötesplatser, ökad service, inflyttning, kompetensutveckling, produktutveckling etc. Är ungdomars behov tillgodosedda?

Strategisk betydelse, ex företagens? (värde 1,2)

3. Innovativt nytänkande
Har idéerna prövats på orten förr? Graden av innovativt (värde 1-5)

4. Gender
Värderas utifrån påverkar inte (1), främjar (2). Hur påverkar projektets delar kvinnor och hur påverkar projektets delar män. Beskrivningen kan exempelvis ta sikte på den lokala situationen, arbetsuppdelning, betalt respektive obetalt arbete, tillgång till offentlig service som hälsovård, utbildning mm.

5. Samverkan i nätverk
Vilka finns med, vilka finns inte med? Vilken funktion har nätverket. Deltagaraktivitet.

6. Bevarande och utvecklande av natur- och kulturarv
Syftar projektet till att främja besöksnäringen, fritidsverksamheten, påverka attityder, stolthet, vi-känsla, identitet. Värde 1,2. påverkar inte-främjar.

7. Miljöhänsyn

Miljöinsatser. Tas oanvända byggnader i bruk? Ekologiskt hållbart, dvs. påverkar kommande generationer?

8. Genomförandeförmåga
Geografiskt genomförbart (finns förutsättningarna på orten)? Finns organisationskapacitet? Är medfinansieringen ordnad?

9. Entreprenörskap
Varje projekt skall genomlysas av entreprenörskap

10. Jämställt/Integrerat
Hur ser könsfördelningen och integrationsresursen ut i projektet?

11. Trepartnerskap
Hur ser den privata-offentliga-ideella samverkan ut i projektet.

12. Långsiktighet
Vad händer med projektet efter projekttidens slut?

 

-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

 

Skriv ut hela utvecklingsstrategin