Loggor

Protokoll

Nyhetsbrev

Stadgar

 


-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

”Genom att tillvarata alla människors lika
värde bygger vi hållbar utveckling”

 

LAG-gruppen

LAG-gruppens sammansättning
Stämman utgör föreningens högsta beslutande instans. Den består av 48 ombud jämt fördelade mellan medlemskommunerna, och jämt fördelat mellan de tre (3) sektorerna (offentlig, privat, ideell), samt en jämn fördelning mellan könen. Det innebär att kommunerna processar fram vardera sex (6) personer - en man och en kvinna från respektive sektor - som representerar de tre sektorerna.

Stämmorna är öppna för alla som är intresserade av landsbygdsfrågor inom Gränslandet s geografiska område. Dessa intressenter har, förutom närvarorätt, också yttrande och förslagsrätt på stämman. Närvaro måste meddelas senast 10 dagar före tiden för stämman. Motioner och skriftliga förslag kan ställas av alla intressenter inom Gränslandet. De ska vara framställda till LAG-gruppen senast 30 dagar före stämman, och behandlade av LAG-gruppen innan stämman. Stämman har att ta ställning till följande frågor:

•  Budget och verksamhetsplan

•  Verksamhetsberättelse

•  Ansvarsfrihet för LAG-grupp

•  Motioner och förslag från medlemmar och intressenter

•  Val av laggrupp enligt särskild ordning

•  Val av verkställande utskott

•  Val av revisorer

•  Val av valberedning

•  Tid för nästa årsstämma

•  Arvoderingsfrågor

LAG-grupp
LAG-gruppen är det högsta beslutande organet mellan årsstämmorna. Den består av 24 ledamöter, fördelat mellan medlemskommunerna, med tre (3) representanter vardera, och med representation från alla tre sektorerna. Jämn könsfördelning ska eftersträvas så långt möjligt. Därav bör kommunerna ansvara för att man nominerar en person från vartdera könet från alla tre sektorerna, till valberedningen. LAG-gruppens ledamöter väljs för en tidsperiod av två (2) år. Av dessa utses en ordförande för ett år i sänder. LAG-gruppen har att ta ställning till viktiga förekommande ärenden som inte ligger på delegation till verkställande utskottet eller verksamhetsledaren.

LAG-gruppen beslutar om Ramprojekt (projekt som LAG själva äger). LAG-gruppen skall utfärda och besluta om delegationsordning för verkställande utskott. Verksamhetsledaren är föredragande och adjungerad till LAG-gruppen, med förslagsrätt, dock inte rösträtt. Protokoll och beslut tagna i verkställande utskottet skall meddelas LAG-gruppen med särskild punkt på dagordningen.

LAG-gruppen har att ansvara för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse framställs till årsstämman. Den har också att ansvara för att budget och ekonomi följs. Beredning av dessa ärenden sker via verkställande utskottet.

LAG-gruppen ansvarar för att engagera/delegera ungdomar i för dem relevanta frågor.

LAG-gruppen sammanträder minst fyra (4) gånger/år.

 

Verkställande utskott
LAG-gruppens verkställande utskott, VU, väljs vid föreningsstämma för ett år.

VU består av en ordförande plus 8 ledamöter, jämnt fördelade mellan de tre sektorerna, ideell, privat och offentlig, dvs. 8 + 1. Ordförande och vice ordförande är samma personer som är ordförande och vice ordförande i LAG Gränslandet . VU ansvarar för föreningens löpande förvaltning samt för föreningens redovisning samt löpande skötsel i övrigt. VU ansvarar för beslut kring projektansökningar.

Den av föreningen anställda verksamhetsledaren är ständigt adjungerad i VU med full yttrande- och förslagsrätt – dock ej rösträtt. Verksamhetsledaren är också föredragande. VU beviljar verksamhetsledaren delegation vid hantering av adekvata beslut.

VU utses, såvida inte LAG-gruppen i stämman beslutar annorlunda, för ett år fram till en ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden ska bestämmas så att halva antalet ledamöter omväljs/nyväljs varje år vid ordinarie årsstämma.

Verkställande utskott har i sitt arbete rätt att adjungera person. VU sammanträder minst varannan månad och därutöver när ordföranden så påkallar och eller en tredjedel av ledamöterna så påkallar.

För giltigt beslut i VU erfordras att mer än hälften av VUs ledamöter är närvarande och att mer än hälften av dessa enats om beslutet.

Vid VU-sammanträden skall föras protokoll. VU har personalansvar för kansli och de anställda i egna s.k. ramprojekt.

Mobiliserings- och förankringsprocessen
Gränslandet har genomfört en förankrings- och mobiliseringsprocess sedan november 2005 då det stod klart att leader skulle bli en metod att arbeta med i det nya landsbygdsprogrammet. Då skapades en arbetsgrupp, Framtidsgruppen sedermera benämnd ERFA-gruppen, där ledamöter från Våg21 fullmäktige ingått samt ordförande för styrelsen och verksamhetsledaren för Våg21 varit adjungerade. Uppdraget för ERFA-gruppen var att; ”… bereda marken för det kommande programmet. Målet är att vara väl förberedd för programstart 2008 samt beredskap för avveckling av det gamla programmet. I uppdraget ingår också att samverka med styrelsen för Våg21 i gemensamma träffar. Adressat för framtidsgruppen är nuvarande huvudmän samt potentiella nya kommuner.”

ERFA-gruppen har fram till dags dato, 2007-06-27, träffats vid nio tillfällen. Under tre tillfällen i november – december 2006 genomförde ERFA-gruppen breda mobiliseringsmöten med tilltänkta intressenter för landsbygdsprogrammet, offentliga representanter, föreningar, företagare. Genom dessa möten växte slutligen områdets gränser fram.

Vid dessa mobiliseringsprocesser växte också en arbetsgrupp fram som har haft till uppgift att arbeta ut den utvecklingsstrategi som ska användas under programperioden. Arbetsgruppen har träffats vid 11 tillfällen och har också initialt haft en kunskapsdag kring gender och kring entreprenörskap.

Strategin processats under augusti –oktober 2007, då till huvudmännen och till lokala utvecklingsgrupper genom info rmationsmöten i respektive kommun och via Våg21s hemsida men också via utskick.

Förutom dessa aktiviteter har möten, telefonsamtal och mail-kommunikation skett via verksamhetsledaren för Våg21.

 

-Analys -LAG-gruppen -Leaderområde -Strategi
-Transnationellt och interregionalt samarbete -Målsättning

 

Skriv ut hela utvecklingsstrategin