Loggor

Protokoll

Nyhetsbrev

Strategi

 

 

Stadgar för Leader Gränsland
(org nr 802440-1849)

§ 1 Firma
Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening.

§ 2 Ändamål
Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen är självständig, partipolitiskt och religiöst obunden och syftar till att genomföra antagen utvecklingsstrategi för Leader Gränslandet under åren 2007 2013. Föreningen har att följa det regelverk som finns antaget mellan Sverige och EU-kommissionen. Leader Gränslandet omfattar geografiskt hela eller delar av kommunerna Finspång, Hallsberg, Katrineholm, Kumla, Motala, Norrköping, Vingåker och Örebro. Föreningen ska genom innovativa metoder och projekt främja landsbygdens förnyelse och ekonomiska utveckling inom det fastställda området. Föreningen ska verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska området. Föreningens verksamhet bygger på aktiv samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och andra ideella föreningar, privata företag samt kommunala, landstingskommunala och statliga organ samt mellan de olika programområdena inom EU.

§ 3 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län.

§ 4 Medlemskap
Medlemmarna i föreningen utgörs av berörda kommuner (8 st). Dessa representeras utifrån trepartnerskapet av 6 valda personer inom Leader Gränslandet, totalt 48 personer. Medlemskap som stödmedlem kan vinnas av alla föreningar/aktörer som arbetar med landsbygdens utvecklings- och framtidsfrågor inom Leader Gränslandet. Stödmedlem har rätt att delta med yttrande- och förslagsrätt på föreningens öppna möten samt på föreningens årsstämma.

§ 5 Avgifter
Årsstämman beslutar om medlemsavgifter.

§ 6 Stämma, LAG-grupp och Verkställande utskott
Föreningens högsta beslutande organ är stämman, vilken ska utse en LAG-grupp, utse en ordförande samt utse Verkställande utskott.

LAG-grupp
LAG-gruppen är det högsta beslutande organet mellan årsstämmorna. Den består av 24 ledamöter, fördelat mellan medlemskommunerna, med tre (3) representanter vardera, och med representation från alla tre sektorerna. Jämn könsfördelning ska eftersträvas så långt möjligt. Kommunerna bör ansvara för att nominera en person från vartdera könet från respektive tre sektorer. LAG-gruppens ledamöter väljs för en tidsperiod av två (2) år. Av dessa utses en ordförande för ett år i sänder. LAG-gruppen har att ta ställning till viktiga förekommande ärenden som inte ligger på delegation till verkställande utskottet eller verksamhetsledaren. LAG-gruppen beslutar om paraplyprojekt (projekt som LAG själva äger). LAG-gruppen skall utfärda och besluta om delegationsordning för verkställande utskott. Verksamhetsledaren är föredragande och adjungerad till LAG-gruppen, med förslagsrätt, dock inte rösträtt. Protokoll och beslut tagna i verkställande utskottet skall meddelas LAG-gruppen som särskild punkt på dagordningen. LAG-gruppen har att ansvara för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse framställs till årsstämman. Den har också att ansvara för att budget och ekonomi följs. Beredning av dessa ärenden sker via verkställande utskottet. LAG-gruppen ansvarar för att engagera/delegera till ungdomar i för dem relevanta frågor. LAG-gruppen sammanträder minst fyra (4) gånger/år.

Verkställande utskott
LAG-gruppens verkställande utskott, VU, väljs vid föreningsstämma för ett år. VU består av en ordförande plus 8 ledamöter, jämnt fördelade mellan de tre sektorerna, ideell, privat och offentlig, dvs. 8 + 1. Ordförande och vice ordförande är samma personer som är ordförande och vice ordförande i LAG-gruppen. VU ansvarar för föreningens löpande förvaltning samt för föreningens redovisning samt skötsel i övrigt. VU ansvarar även för beslut kring projektansökningar. Den av föreningen anställda verksamhetsledaren är ständigt adjungerad i VU med full yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt. Verksamhetsledaren är också föredragande. VU kan bevilja verksamhetsledaren delegation vid hantering av vissa beslut. VU utses, såvida inte stämman beslutar annorlunda, för ett år fram till en ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden ska bestämmas så att halva antalet ledamöter omväljs/nyväljs varje år vid ordinarie årsstämma. Verkställande utskott har i sitt arbete rätt att adjungera person. VU sammanträder minst varannan månad och därutöver när ordföranden så påkallar eller en tredjedel av ledamöterna så begär. För giltigt beslut i VU erfordras att mer än hälften av VUs ledamöter är närvarande och att mer än hälften av dessa enats om beslutet. Vid VU-sammanträden skall föras protokoll. VU har personalansvar för kansli och de anställda i egna s.k. paraplyprojekt. LAG-gruppen skall utfärda och besluta om delegationsordning för verkställande utskottet.

§ 7 Utvärdering av verksamheten
Arbetet inom Leader Gränslandet ska kontinuerligt utvärderas. LAG-gruppen svarar för att uppföljning och utvärdering av verksamheten sker på ett både seriöst och professionellt sätt och avrapporterar på årsstämman.

§ 8 Valberedning
Årsstämman utser åtta (8) ledamöter, en från varje kommun, att utgöra valberedning fram till nästa ordinarie årsstämma. Årsstämman beslutar även vem som skall sammankalla valberedningen

§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av LAG-gruppen i sin helhet, av de personer som LAG-gruppen utser samt i övrigt i den omfattning och på det sätt LAG-gruppen bestämmer eller som framgår i av årsstämman fastställd arbetsordning.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Granskning
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsstämman för tiden fram till nästkommande ordinarie årsstämma två (2) revisorer varav minst en ska vara auktoriserad revisor jämte ersättare för dessa av vilka minst en ska vara godkänd revisor.

§ 12 Handlingar
Det åligger LAG-gruppen att senast 6 veckor innan årsstämman överlämna erforderliga redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 13 Revisionsberättelse
Revisorerna ska efter verkställd revision avge en av dem undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för laggruppen. Berättelsen ska överlämnas till LAG-gruppen senast två (2) veckor före ordinarie årsstämma.

§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie årsstämma ska äga rum före utgången av maj månad.

§ 15 Kallelser
Kallelse till årsstämma sker till medlemmar och röstberättigade ledamöter genom brev och/eller genom elektronisk post. Kallelse ska också ske genom annonsering på föreningens hemsida. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före årsstämma.

§ 16 Ärenden vid årsstämma
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande. 2. Beslut om stämmans offentlighet. 3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för årsstämman. 5. LAG-gruppens berättelse för det gångna räkenskapsåret. 6. Revisorernas berättelse. 7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 8. Fråga om ansvarsfrihet för LAG-gruppen. 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 10. Beslut om årsavgift. 11. Beslut om arvode till LAG-gruppen och revisorer. 12. Av LAG-gruppen hänskjutna frågor. 13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 14. Val av LAG-grupp, 24 personer, varav en väljs till ordförande. 15. Val av verkställande utskott, 8 personer. 16. Val av revisorer jämte ersättare. 17. Anmälan av revisor enligt stadgarna § 11. 18. Val av valberedning (8 personer). 19. Övriga ärenden.

§ 17 Motioner
Medlem som önskar få ärende (motion) behandlat vid årsstämman ska skriftligen till laggruppen anmäla detta senast trettio (30) dagar före årsstämman.

§ 18 Extra årsstämma/Föreningsstämma
Kallelse till extra årsstämma sker genom brev (postalt eller digitalt) till röstberättigade medlemmar. Kallelse ska vara skickad tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före extra årsstämma.

§ 19 Omröstning på årsstämma
Omröstning vid stämma sker öppet. Vid begärd votering och lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Val sker öppet om inte någon röstberättigad begär annat. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning.

§ 20 Motions- förslags- och yttranderätt
Rätt att deltaga i stämmoöverläggningar samt att yttra sig och framställa förslag tillkommer av medlemmarna valda representanter till årsstämman, valda ledamöter och föreningens LAG-grupp. Stämmorna är öppna för alla som är intresserade av landsbygdsfrågor inom Leader Gränslandets geografiska område. Dessa intressenter har, förutom närvarorätt, också yttrande- och förslagsrätt på stämman.

§ 21 Rösträtt
De av medlemmarna valda representanterna äger rösträtt vid årsstämman.

§ 22 Uteslutning
Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller eljest av vårdslöshet eller uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av årsstämman uteslutas ur föreningen. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan.

§ 23 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av årsstämman eller extra föreningsstämma om minst tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande så beslutar.

§ 24 Upplösning Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna, om finansiärerna inte motsätter sig detta, överföras till organisation eller motsvarande som arbetar i Leader-planens anda.

§ 24 Tvist Tvister mellan föreningen å ena sidan samt LAG-gruppsledamot, LAG-gruppen, likvidator eller medlem å den andra sidan skall avgöras av svensk domstol.

 

Utskrift